A grafológiát az egyik lehetséges megközelítési módszernek tartjuk arra, hogy valamit megtudjunk az emberről. A grafológia a pszichológia társtudománya, törekvése szerint a tudományosság kritériumainak igyekszik megfelelni. Ez azt jelenti, hogy a grafológiai módszerrel készült megállapítások mérésen alapulnak, és megismételhetőnek kell lenniük, tehát ugyanarról a kézírásról több, eltérő módszerrel dolgozó grafológus ugyanazt kell, hogy mondja. Ugyanakkor tisztában vagyunk a tudományos megközelítés határaival is: az emberrel foglalkozó tudományágak rendre szembekerülnek azzal a problémával, hogy az embernek van egy olyan része, amely objektív, tudományos eszközökkel nem megközelíthető. Itt az ember transzcendens mivoltából eredő jellegzetességekre gondolunk.

Ennek megfelelően grafológusi munkánk során két megközelítési mód figyelembevételére törekszünk. Az egyik a nyugati tudományos gondolkodás. A pszichológia tudományának eddigi eredményeire és legfrissebb folyamataira is támaszkodunk. Munkánk elméleti megalapozását az általános lélektan, a fejlődéslélektan, a személyiség-lélektan és az egészségpszichológia eredményei adják. Alapvető kérdés számunkra, hogy a személyiség hogyan maradhat egyensúlyban, hogyan működhet harmonikusan és önkiteljesítő módon úgy, hogy mások javát is szolgálja.
A másik megközelítési mód az ember transzcendens mivoltából kiinduló megközelítés. Az ember személyisége, élete a nem-anyagban gyökerezik, s így legfontosabb kérdései sokszor tudományos eszközökkel nem vizsgálhatóak, és nem válaszolhatóak meg racionálisan. Ennek tudata alapvető számunkra munkánk végzésekor is, és bármikor, amikor emberekkel kerülünk kapcsolatba. Ez a perspektíva, ahonnan az embert vizsgáljuk, de ez nem jelenti azt, hogy kompetenciánk határait átlépnénk, vagy túllépnénk a grafológia ma általánosan elfogadott módszertani keretein.
Törekszünk arra, hogy meglévő ismereteinket több irányból is bővítsük, és a már megszerzett tudományos és a nyugati tudományosságtól eltérő elemeket ötvözzük egy szintézissé, melynek segítségével komplexebb képet tudunk kialakítani az emberről, és jobban segítségére tudunk lenni a hozzánk fordulónak.

Eddigi tapasztalataink és a hozzánk forduló kliensek kérdései alapján néhány tényezőt kiemelten fontosnak tartunk hangsúlyozni.
A grafológia alkalmas az emberi személyiség főbb jellegzetességeinek megállapítására: mentális és érzelmi világának, énképének, önértékelésének, fejlődési lehetőségeinek és igényének feltárására, illetve társas viselkedésének, viszonyulásainak feltérképezésére. Ezenkívül vizsgálható a pillanatnyi lélekállapot és energizáltsági állapot is.
A grafológia nem tud választ adni múltbeli és jövőbeli (valós vagy pszichés) eseményekkel kapcsolatban, tehát nem alkalmas sorselemzésre vagy jóslásra, illetve születést megelőző események vizsgálatára. Múltbeli eseményekkel kapcsolatban csak akkor tud információkkal szolgálni, ha a kérdéses időszakból rendelkezésünkre áll kézírás, és olyan kérdésre keressük a választ, amelyre a grafológia egyébként válaszolni tud.
Elemzést minden esetben csak hozzájáruló nyilatkozattal vállalunk. Ez kiemelten érvényes akkor, ha a hozzánk forduló más kézírását szeretné megvizsgáltatni - ebben az esetben a kézírást készítő hozzájárulására van szükség. Etikai kérdések